Nové číslo časopisu SENÁT

vydáno 02.12.2012 10:23 | autor: Miroslav Hofmann

Nové číslo časopisu Senát přináší na stranách 26 a 27 podrobnou zprávu předsedy Ústavně právního výboru Senátu  JUDr. Miroslava Antla o kolokviu s názvem Speciální protikorupční úřad – efektivní nástroj v boji proti korupci. V auditoriu se sešli vedoucí státní zástupci z vrchních státních zastupitelství, z krajů a okresů, trestní náměstci předsedů krajských soudů, ředitelé speciálních policejních útvarů a další odborná veřejnost.

 

Celé číslo časopisu SENÁT ve formátu PDF naleznate na :

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/66314/55834

 

Kromě již zmiňované konference najdete na straně 35 v rubrice Regionální kaleidoskop také zprávu o návštěvě Miroslava Antla na tradičním Setkání Rokytnic, kam ho pozval starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek. 

 

SPECIÁLNÍ  PROTIKORUPČNÍ  ÚŘAD 

(článek Miroslava Antla z časopisu SENÁT)

 

Kolokvium s názvem Speciální protikorupční úřad – efektivní nástroj v boji proti korupci uspořádal 17. září Ústavně-právní výbor Senátu společně s Unií státních zástupců za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických, Velvyslanectví Norského království, Rumunska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spolkové republiky Německo, jejichž zástupci se na konferenci dostavili. V auditoriu se sešli vedoucí státní zástupci z vrchních státních zastupitelství, z krajů a okresů, trestní náměstci předsedů krajských soudů, ředitelé speciálních policejních útvarů a další odborná veřejnost.

 

Zřízení speciálního protikorupčního úřadu předpokládá věcný návrh zákona o státním zastupitelství. Podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2012 měla být do 30. června předložena vládě nová právní úprava tohoto zákona. Návrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství vycházející z „Tezí“ byl předložen do připomínkového řízení dne 24. ledna. Připomínky byly vypořádány dne 20. února a o osm dní později byl návrh předložen vládě. Legislativní rada vlády projednala návrh (po předchozích projednáních ve svých pracovních komisích) 5. dubna a doporučila členům vlády, aby ho schválili. Vláda ho však doposud neschválila, ač má Ministerstvo spravedlnosti připraveno i návrh paragrafového znění. Vláda tak nesplnila vlastní plán, když předpoklad účinnosti tohoto zákona byl už od 1. ledna příštího roku. Společná akce Ústavně-právního výboru a Unie státních zástupců měla mimo jiné urychlit legislativní proces, neboť zmíněný návrh zákona je stěžejní pro nerušenou činnost státního zastupitelství a řádný průběh trestního řízení včetně vládou proklamovaného boje proti korupci. Po úvodních slovech organizátora, tj. mém jako předsedy Ústavně-právního výboru a 1. náměstka ministra spravedlnosti Daniela Voláka, zahájila přednáškovou část konference prezidentka Unie státních zástupců a nová vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, která celé kolokvium moderovala. Hovořila na téma Státní zástupce: veřejný žalobce nebo obhájce státu? Následovalo vystoupení náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela, který objasnil věcný záměr nového zákona o státním zastupitelství. Ke speciálnímu protikorupčnímu úřadu mimo jiné uvedl, že se uvažuje o třech variantách zařazení tohoto úřadu, a to pod vedením nejvyššího státního zástupce (tak je to uvedeno ve výše zmiňovaném věcném záměru) nebo pod vrchním státním zastupitelstvím či zcela mimo státní zastupitelství. Informačně přínosný byl panel nazvaný „Mezinárodní zkušenosti se specializovanými státními zastupitelstvími pro boj s korupcí a jejich pravomoci“, v němž postupně vystoupili Raymond Emson z Úřadu pro odhalování závažných podvodů a korupce z Velké Británie, Martin Bauer z Ministerstva spravedlnosti Spolkové republiky Německo, Daniel Morar ze Specializovaného státního zastupitelství v Rumunsku a Marianne Djupesland z Úřadu pro odhalování a stíhání hospodářských trestných činů a trestných činů proti životnímu prostředí v Norském království. Obsah jejich vystoupení potvrdil, že zřízení speciálního úřadu pro potírání korupce a závažné finanční kriminality v rámci státního zastupitelství funguje i v zemích s jiným právním systémem i v zemích bývalého socialistického tábora – a že bezprostřední součinnost státních zástupců, vyšetřovatelů a dalších specialistů je nezbytná a přináší úspěchy.

Ostatně já sám mám předchozí zkušenosti ze stáže u zmiňovaného norského úřadu, kde jsem byl jako šéf české policejní delegace. Se stejnou „operativní“ součinností státních zástupců s orgány oprávněnými k vyšetřování, kdy státní zástupci stojí v čele týmů pro konkrétní případy, jsem se setkal už dříve. Jako „dozorový“ státní zástupce jsem se v rámci právní pomoci osobně zúčast - nil výslechů a zásadních úkonů při vyšetřování nejzávažnější mezinárodní drogové trestné činnosti zejména ve Spolkové republice Německo (a to opakovaně), v Nizozemském království a ve Švýcarské konfederaci.

 

"Je nutné posílit nezávislost státního zastupitelstvía státních zástupců"

 

V odpoledním panelu zazněly názory právních expertů na potřebu specializovaného státního zastupitelství pro boj s korupcí a jeho pravomoci, v němž mi bylo ctí rovněž vystoupit. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zdůraznil nutnost posílení nezávislosti státního zastupitelství a státních zástupců a objasnil svou představu o personálním obsazení specializovaného úřadu, jeho fungování i přínos. Zabýval se i finančním rozpočtem, resp. náklady na zřízení úřadu a jeho fungování. Dále mimo jiné zdůraznil, že takový úřad vyžaduje kontrolu další instituce, neboť je naprosto nepřijatelné, aby se úřad vymykal jakékoliv kontrole. V žádném případě by však neměli úřad kontrolovat, či dokonce řídit politici. Pokud jde o začlenění úřadu, vidí P. Zeman jeho místo pod nejvyšším státním zástupcem. Stejný názor má i Karolína Peake, místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. Odkázala mimo jiné na věcný záměr předmětného zákona o státním zastupitelství, který prošel „její“ Legislativní radou vlády, s tím, že je v něm jasně začlenění řešeno. Podivila se, že z vystoupení náměstka Ministerstva spravedlnosti F. Korbela náhle zazněly další varianty. Rovněž uvedla, že ji mrzí, že na semináři nezůstal nikdo z Ministerstva spravedlnosti (oba náměstci ihned odešli po svých vystoupeních s tím, že musí odjet za „svým“ ministrem do Brna). Příspěvky nejvyššího státního zástupce i místopředsedkyně vlády byly velice fundované a erudované, vstřícné nejen k vytvoření speciálního protikorupčního úřadu, ale i ke schválení celého zákona o státním zastupitelství. Ostatně ve stejném duchu jsem toto pracovní setkání zahajoval a poté také dopověděl v tomto bloku i já. K novým úvahám Ministerstva spravedlnosti o zařazení speciálního úřadu jsem uvedl, že i zahraniční zkušenosti potvrzují nutnost úzké (každodenní) spolupráce státního zástupce, který by stál v čele týmu „ad hoc“, v osobním kontaktu s orgány pověřenými vyšetřováním, dalšími specialisty a znalci – a to není možné jinak než v hierarchii státního zastupitelství. K další nově zvažované variantě, tj. zařazení pod vrchní státní zastupitelství, je nutno zejména poukázat na skutečnost, že ve věcném návrhu zákona o státním zastupitelství se počítá se zrušením vrchních státních zastupitelství s tím, že místo nich by měl vzniknout „inkriminovaný“ Úřad pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem.

 

"Vytvoření specializovaného protikorupčního útvaru státního zastupitelství je jedním ze zásadních předpokladů účinného boje proti korupci a finanční kriminalitě."

 

Dále bych chtěl zdůraznit, že podle mého názoru zákonodárci, ústavní činitelé a politici vůbec nesmí ovlivňovat činnost orgánů činných v trestním řízení, orgánů soudní moci, nesmí se je snažit ani řídit… Všichni si uvědomujeme, že státní zastupitelství prochází obdobím jakési obrody – a zejména pak odpolitizováním. K tomu zcela nepochybně přispěla personální výměna v osobě nejvyššího státního zástupce a poté i ve vedení nejvyššího státního zastupitelství. Aktuálně proběhla obdobná obměna na vrchním státním zastupitelství v Praze. Osobně vnímám neklid některých politiků, kterým se řízení zastupitelství, ale i Policie ČR vymyká z rukou, ztrácejí kontakty a vliv na vedoucí státních zastupitelství a chtěli by i nadále mluvit do personálního obsazování těchto úřadů.

Chápu některé z nich – a jejich obavu z apolitické, a tedy čistě jen pracovní aktivizace státních zástupců, nárůstu trestních stíhání korupčních a finančních, resp. majetkových a hospodářských zločinných kauz. Samozřejmě že stát prostřednictvím svých představitelů musí mít možnost tyto orgány kontrolovat – nikoliv však politicky. Ostatně v minulém čísle časopisu Senát jsem mj. uvedl, že bych si moc přál, „…aby spravedlnost neřídili politici a aby státní zástupci nepolitizovali…!“. Podle mého názoru vytvoření specializovaného protikorupčního útvaru státního zastupitelství je jedním ze zásadních předpokladů účinného boje proti korupci a finanční kriminalitě. Mně osobně připadají až nesmyslné proklamace o boji proti korupci, když není vyřešena situace na tom „protikorupčně nejdůležitějším“ článku v soustavě orgánů činných v trestním řízení, kdy státní zástupce musí být garantem úspěšného přípravného řízení – a v dalším boji pokračovat v řízení před soudem jako veřejný žalobce. K tomu je nezbytně nutné (až akutní) přijetí nového zákona o státním zastupitelství, a tedy i zřízení speciálního útvaru na potírání korupce a hospodářské kriminality. My senátoři jsme v horní komoře českého Parlamentu projednávali několik vládních návrhů zákonů, o nichž nám předkladatelé tvrdili, že jsou tzv. protikorupční. Ve skutečnosti to byly nedokonalé legislativní pokusy. Podle mého názoru je právě nový zákon o státním zastupitelství tím protikorupčně nejdůležitějším. Jsem přesvědčen, že my zákonodárci – a tedy politici – bychom měli vytvořit pouze soudcům a státním zástupcům legislativní podporu, nechme je nezávisle pracovat a poté po nich chtějme výsledky, ale to už nikoliv jako politici, ale jako občané. Nezávislé státní zastupitelství je zásadním předpokladem pro efektivní stíhání případů korupce.

Závěrem chci poděkovat oddělení vztahů s veřejností, jakož i dalším pracovníkům Kanceláře Senátu za „mediální podporu“ a skvělou součinnost při organizaci této úspěšné mezinárodní akce.

 

Miroslav Antl

předseda Ústavně-právního výboru

 

 

 

KOMENTÁŘE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 17. června 2019 o plánované fúzi krajských nemocnic nerozhodlo více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU